Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Доставка на обзавеждане, оборудване и материали, по обособени позиции:

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

Дата: 2017-05-15 13:35:16
№ 20170515PUjB225804

Описание:

Целите на настоящата поръчка са закупуване на материали и консумативи, предвидени за реализиране на част от дейностите по Проект BG05M2OP001-3.001-0015 Растем заедно по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Проектът има за цел да подпомогне интеграцията на деца от етническите малцинства чрез повишаване мотивацията и участието им в културно-образователни дейности, създаването на благоприятна образователна среда, собствени изяви, контакти с връстници, групови занятия, работа с родители, допълнително обучение по български език и други дейности допълващи интеграционния процес. Проектните дейности са насочени директно към целевите групи: деца и родители от уязвими групи, жители на Район „Източен” в град Пловдив и ще спомогнат процеса на устойчивата и дългосрочна интеграция.Документи
40382017151305_Решение.pdf
40452017151305_Обявление.pdf
37352017291408_Документация проект.pdf

ПубликацияДата
Съобщение отваряне ценови предложения 2017-07-18 18:35:00
доклад и протоколи на комисията 2017-08-01 15:55:00
РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ 2017-08-01 15:55:00
Линк обявление приключване Договор ОП1 2018-07-25 15:51:00
Линк обявление приключване Договор ОП2 2018-07-25 16:55:00

<-- Обратно към поръчки